Stöd i arbetsmiljöfrågor

Vi är till för Dig som kommunanställd! Vår ambition är att vara din bästa samarbetspart i arbetsmiljöfrågeställningar. Tveka inte att höra av dig! Läs mer om våra tjänster nedan! Beställningar sker via chef eller HR-specialist.

Kontakta oss digitalt

Välj en tid som passar dig att bli uppringd för dialog. Du kan välja den yrkesgrupp du önskar komma i kontakt med.

Kommunhälsans uppdrag är att bistå Skellefteå kommuns chefer och HR-specialister med stöd och specialistkompetens till att främja hälsa och upptäcka, förebygga och minska risker i arbetsmiljön för alla medarbetare, samt ge stöd när något inträffat.

Kompetenser

På Kommunhälsan arbetar företagssköterskor, företagsläkare, ergonom- fysioterapeut, psykolog, arbetsmiljöingenjör och organisationskonsulter samt administrativ personal.

Organisatorisk arbetsmiljö är de villkor och förutsättningar för arbetet som påverkas av ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, krav, resurser och ansvar.

Social arbetsmiljö är de villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar: socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

En välfungerande organisatorisk och social arbetsmiljö ger ökad arbetsglädje, mer produktivitet, ökat välbefinnande och hälsa. Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ökar risken för stress och konflikter på arbetsplatsen vilket i sin tur kan leda till ohälsa. För att vara en attraktiv arbetsgivare med välmående medarbetare och nöjda kunder är det därför viktigt att systematiskt se över och arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det här är frågor som kräver översyn av arbetsplatsen och hur arbetet är organiserat.

Kommunhälsan erbjuder:

 • Analys av resultat i Winningtemp
  Genom resultaten i Winningtemp får du som chef en bild av vilka eventuella problem och arbetsmiljörisker som finns i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Kommunhälsan kan hjälpa dig att analysera dessa samt ge förslag på åtgärder. Eventuellt kompletteras analysen med gruppintervjuer. Kontakta Kommunhälsans organisationskonsulter för uppdragsdialog.
 • Chefsutbildning i social och organisatorisk arbetsmiljö
  Utbildningen varvar teori och praktik med dialog och utgår från ett lärande som kan knytas till arbetsplatsen. Kontakta Kommunhälsans organisationskonsulter för uppdragsdialog.

Förändring är en förutsättning för utveckling och förändringsarbete är en given del av arbetslivet. Vid förändringar utmanas dock ofta människors behov av förutsägbarhet, kontinuitet och trygghet.

Kommunhälsans roll i ett förändringsarbete är att vara rådgivande i hur man genomför en förändring på ett så bra sätt som möjligt ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Kommunhälsan erbjuder:

Insatser till arbetsgrupper
Kommunhälsan kan bidra med kunskap om förändringsprocesser ur ett arbetsmiljöperspektiv t.ex. inför planerande av en större förändring för en arbetsgrupp.

Stöd till förändringsledningen
Riktade insatser i form av föreläsning eller handledning till arbetsgrupper inför eller under en förändring.

Ibland kan den fysiska arbetsmiljön vara bristfällig.

Kommunhälsan erbjuder:

 • Utredning/mätning, bedömning samt rådgivning kring buller och belysning.
 • Mätning och luftprovtagning av kemiska ämnen, damm och gas.
 • Stöd/råd vid utformning av arbetsplats och kring arbetsutrustning.
 • Stöd och råd vid skyddsrond, riskbedömning och kemikaliehantering.
 • Stöd och råd kring Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
 • Stöd kring fysisk arbetsmiljö samt ergonomiska frågor vid Ny- och ombyggnationer
 • Stöd vid byggnadsrelaterad ohälsa genom information, rådgivning, kartläggningar och utredningsprocess.

All fysisk belastning i arbetslivet är inte skadlig. Människan är byggd för rörelse och aktivitet. Tidiga tecken på besvär är trötthet i musklerna, stelhet och värk. Det är viktigt att uppmärksamma signalerna för att kunna sätta in åtgärder i tid.

 • Det finns olika typer av riskkällor:
 • Besvärliga arbetsställningar
 • Tunga lyft eller tung hantering
 • Ensidigt upprepade rörelser
 • Bristande fysisk variation
 • Statiskt muskelarbete
 • Bristande möjligheter till fysisk återhämtning

Kommunhälsan erbjuder:

Kartläggning för en arbetsgrupp
Kommunhälsan bedömer hur de belastningsergonomiska riskkällorna påverkar medarbetare på arbetsplatsen.

Ergonomisk rådgivning och utbildning
Rådgivningen kan antingen vara till enskild medarbetare eller till grupper.

Film: Kognitiv ergonomi i funktions- och aktivitetsbaserade miljöer

Film: Kontorsergonomi i funktions- och aktivitetsbaserade miljöer

Bra samspel mellan människor, förståelse för uppgift och verksamhet, lust och engagemang leder inte bara till ett bra arbetsklimat med mer energi och delaktighet utan lyfter också hela verksamheten och ökar produktiviteten.

Kommunhälsan erbjuder:

Grupputveckling
Kommunhälsan hjälper arbetsgruppen att reflektera kring sin arbetssituation och skapa möjlighet till egen och gemensam utveckling kring samarbete och kommunikation. Detta bidrar till att stärka förmågan att hantera olika problemställningar i arbetet.

Konsultativt stöd till chef
Du som chef får stöd i hur en situation kan hanteras och hur du som chef kan agera.

En välfungerande arbetsgrupp som lyckas samarbeta och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt blir mer produktiva och har högre trivsel. Ju tidigare en konflikt hanteras, desto bättre är förutsättningarna att hitta en väg framåt.

Meningsmotsättningar och konflikter är något som uppstår på alla arbetsplatser och som chef behöver du vara uppmärksam för att kunna agera i tid. Rätt hanterade kan konflikter leda till utveckling av både arbetssätt och relationer på arbetet. Konflikter som inte hanteras påverkar såväl verksamhet som arbetsgrupper negativt.

Ibland kan det vara svårt att avgöra när du som chef behöver agera. Du kan alltid fråga de inblandade vad som händer och om de behöver din hjälp att hitta en lösning och/eller konsultera Kommunhälsan.

Kommunhälsan erbjuder:

 • Webbaserad konfliktshanteringutbildning för chefer och skyddsombud
  Vill du bli bättre på att förebygga och hantera konflikter på arbetsplatsen? Denna utbildning riktar sig till dig som är chef eller skyddsombud/arbetsplatsombud. Det är en digital träff.
 • Robust samarbetskultur
  Workshop för att få till en arbetsplats där fungerande verksamhet och gott samarbete kan upprätthållas, fastän det finns åsikter som drar åt olika håll.
 • Utredning
  Utredningen innebär individuella samtal med samtliga berörda och chef. Resultatet och förslag på åtgärder återkopplas till chef/HR och berörd arbetsgrupp.
 • Medling
  Medling är en särskild metod för att lösa eller hantera konflikter. Kommunhälsan använder medling som metod om konflikten är begränsad till två personer. Den bygger på att en tredje opartisk person bistår konfliktparterna att kommunicera om konflikten på ett konstruktivt sätt. Medling bygger på frivillighet.
 • Grupputveckling
  Grupputveckling föregås alltid av en utredning. Om utredningen visar att dialogbaserade insatser är rätt väg att gå kan en grupputveckling bli aktuellt. Grupputvecklingen anpassas i längd och innehåll efter gruppens behov och chefens önskemål.
 • Konsultativt stöd till chef
  Du som chef får stöd i hur en situation kan hanteras och hur du som chef kan agera.

Chefer har ett särskilt ansvar för att förebygga, uppmärksamma och hantera kränkande särbehandling.

Handlingsplan kränkande särbehandling

Kränkandesärbehandlings-team

Det finns ett kommunövergripgande team med fokus på att förebygga och stötta chefer och medarbetare i ärenden om kränkande särbehandling. Teamet består av organisationskonsulter från Kommunhälsan och HR-specialister från förvaltningarna. Teamets uppdrag är att vara en kompetensresurs och ett stöd vid signaler om kränkande särbehandling och ska även bidra till att processen kvalitetssäkras. Teamet ska också vara en resurs i att stärka det förebyggande arbetet genom utbildningsinsatser, riktlinjer, informationsmaterial och liknande.

Du som känner dig utsatt för kränkande särbehandling ska i första hand kontakta din chef. Din chef kan ta hjäp av teamet vid behov, och du som medarbetare kan också vända dig direkt till teamet för rådgivning om du inte känner dig rytt med att kontakta din chef.

Du når teamet via e-postadressen krankandesarbehandlingsteamet@skelleftea.se. 

Läs mer om Skellefteå kommuns arbete för likabehandling och mot kränkande särbehandling

Läs mer om handlingsplan vid kränkande särbehandling - för dig som chef

Kommunhälsan erbjuder:

Främjande och förebyggande insatser inom det organisatoriska och sociala arbetsmiljöområdet. Kontakta Kommunhälsans organisationskonsulter för uppdragsdialog

Att utsättas för våld eller hot om våld i sin arbetssituation innebär en stark psykisk påfrestning för den anställde som drabbas.

Ett förebyggande förhållningssätt såväl i bemötande som i arbetsmiljöarbete är en förutsättning för att skapa en trygg arbetssituation där de anställda ska kunna bemöta människor på ett respektfullt sätt utan att ge avkall på säkerhet, effektivitet eller god etik.

Kommunhälsan erbjuder:

 • Utbildning med syfte att förebygga våldssituationer genom ökad kunskap
 • Konsultativt stöd i riskbedömningar samt råd och stöd kring åtgärder.
 • Kontakta Kommunhälsans organisationskonsulter för uppdragsdialog.

Vill du vara med och skapa ett arbetsklimat som kännetecknas av lust, engagemang, delaktighet och utveckling? Det är genom dialogen som vi utvecklas och växer tillsammans. För att få till en gemensam förståelse för vårt uppdrag, riktning och vägen dit behöver vi ha en god kommunikation.

Kommunhälsan erbjuder:

 • Grupputveckling
  Grupputvecklingen anpassas i längd och innehåll efter gruppens behov och chefens önskemål. Kontakta Kommunhälsans organisationskonsulter för uppdragsdialog. (länk till e-tjänst). Det kan till exempel handla om att hjälpa gruppen att reflektera kring sin kultur och arbetssituation. Det skapar möjlighet till gemensam utveckling kring samarbete och kommunikation.
 • Konsultativt stöd till chef
  Se under fliken Ledarskap

Tillitsbaserad ledning och styrning

Vill du ha stöd med den praktiska tillämpningen av den tillitsbaserade ledningsfilosofin? Kontakta Kommunhälsans organisationskonsulter för uppdragsdialog.

Lead Forward

Standardiserad metod för ledarskapsutveckling i linje med tillitsbaserad ledning och styrning

Hållbart ledarskap

Workshops för ledningsgrupper med tema chefers arbetsmiljö

Svåra samtal

Tvådagarsutbildning

Konfliktshanteringsutbildning

Se under fliken Konflikt

Kommunhälsan erbjuder:

Hälsoundersökningar för en arbetsgrupp
Hälsoundersökningar genomförs antingen utifrån ett påtalat arbetsmiljöproblem, eller som del i ett förebyggande arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.

Förändringsprofil
Förändringsprofil är ett kartläggningsinstrument som belyser hälsofaktorer både på individ- och gruppnivå. Det kan användas som ett underlag i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Kartläggningen baseras på en webbenkät, provtagning och ett personligt besök.

Hörselundersökning
Kan beställas av chef om risker för hörselpåverkan förekommer på arbetsplatsen.

Trafikkort
Medicinsk undersökning till medarbetare som kör tung trafik i tjänsten.

Sjöintyg
Medicinsk undersökning för medarbetare som arbetar som sjöman.

Rådgivning om smittskydd
Kommunhälsan erbjuder stöd vid riskbedömningar.

Obligatoriska medicinska kontroller
Kontrollerna gäller för medarbetare med vissa arbetsuppgifter. Det handlar om arbete där exponering för bly, kadmium, asbest, kvarts och härdplaster förekommer. Det gäller även vid höjdarbete i master och stolpar, rök- och kemdykning.

Erbjuda medicinska kontroller
Kontrollerna gäller medarbetare som arbetar natt, har arbete som innebär vibrationsexponering eller handintensivt arbete som t.ex. lokalvård, storkök, montering.

Film: Medicinska kontroller i arbetslivet

Kommunhälsan erbjuder:

Stöd och råd till chefer/HR

Trepartssamtal vid misstanke om alkohol och drogmissbruk.

Alkohol- och drogtester vid misstanke om påverkan eller enligt uppgjord rehabplan.

Rekommendationer om insatser

Återkoppling av resultat med förslag till åtgärder

Medverka i fokusdiskussioner eller utbildningar

Alkohol- och drogtest vid misstanke om påverkan här och nu

Att arbetsplatsen har ett bra hälsofrämjande arbete och att individen har en sund livsstil är en god grund - men oavsett förutsättningar blir vi människor ändå sjuka ibland.

För en effektiv rehabilitering behöver du som chef arbeta med såväl tidiga som långsiktiga insatser i varje enskilt fall. Att fånga upp signaler på ohälsa redan innan en person blir sjukskriven är en viktig del i det förebyggande arbetet.

Kommunhälsan erbjuder:

Råd och stöd
Råd och stöd till chefer som har medarbetare som visar tecken på ohälsa.

Kartläggande samtal.
Har du någon medarbetare som signalerar risk för ohälsa eller är du själv oroad för någon? I första hand pratar du med medarbetaren. Vill du ha vår hjälp att undersöka medarbetarens situation och stöd i att tänka kring anpassningar och andra åtgärder så kan du boka ett kartläggande samtal.

Stresshanteringskurs. Om behovet identifierats vid kartläggande samtal.

Arbetsförmågebedömningar
Arbetsförmågebedömning kan vara aktuell när medarbetare med nedsatt eller förändrad förmåga p.g.a. skada eller sjukdom ska återgå i arbete. Bedömningen görs för att kartlägga förmågan för ett visst arbete. Bedömningen kompletteras om möjligt med förslag till arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi startar alltid med en inledande träff med berörda kring de frågeställningar chef vill ha svar på och hur Kommunhälsan kan bidra kring detta.

En kris beskrivs ofta som en händelse där ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte räcker för att jag ska förstå och kunna hantera situationen.

En kris kan utlösas av ovanliga och oväntade händelser, exempelvis en arbetsolycka eller en situation där man blivit utsatt för våld eller hot. Vissa yrkesgrupper utsätts oftare än andra för psykiskt påfrestande situationer. Alla människor reagerar olika.

Kommunhälsan erbjuder:

Avlastande samtal till individer och grupper
Efter en händelse är det viktigt att prata om det som hänt, antingen individuellt eller samlas i arbetsgruppen tillsammans med chef. Behovet av krisstöd kan variera mellan olika personer och olika arbetsgrupper. Ibland kan det räcka med ett kamratstöd eller ett samtal med chef.

Stöd till chef /HR
Konsultativt stöd erbjuds till chefer om hur en situation kan hanteras och hur du som chef kan agera.Senast uppdaterad: 2022-06-29
Publicerad: 2020-06-08